Demokrati?

sulten

I dagens verden regnes demokrati av de aller fleste for å være den eneste legitime statsformen, men demokrati er langt mer enn universell stemmerett. Beskyttelse av minoriteter, likestilling, religionsfrihet, likhet fremfor loven og sjenerelle menneskerettigheter må nødvendigvis overholdes for at et samfunn skal kunne kalles demokratisk.

Et system hvor enkeltpersoner har for mye makt vil grusomme ting skje. Det er ikke først og fremst hvem som styrer som avgjør, men er hvor utbredte fullmakter disse har. Makt korrumperer, og mindre makt til makta betyr mer demokrati og stabilitet. Rikdom gir makt, og materielle ulikheter gir skjevheter i maktbalansen. Den eneste måten å gjøre samfunnet bedre og mer stabilt er å fordele makta mest mulig.

Universelle rettigheter

Historisk sett har individuelle rettigheter blitt mer og mer universelle. I riktig gamle dager gjaldt moralske spørsmål kun handlinger mot individer i din egen stamme. Slaveri var offisielt stuereint i stort sett hele verden inntil for et par hundre år siden. Rase, kjønn og familietilhørighet ble regnet som gode grunner til forskjellsbehandling. I dag har de fleste av oss andre holdninger, men fortsatt er det langt igjen. Adelig blod er byttet ut med nasjonal tilhørighet og materiell rikdom, frihet gjelder kun de som har råd til det.

Den beste måten å forbedre verden på er å jobbe for at flest mulig mennesker forstår hvor problemene ligger. Vi må bekjempe enhver form for undertrykkelse, enten den er økonomisk, religiøs, politisk eller militær. Ytringsfrihet er nødvendig for en fredelig kamp. Samfunnet er avhengig av en åpen debatt for å sikre en positiv samfunnsutvikling. Vi må kjempe for en bedre verden globalt, ikke bare nasjonalt. Lidelse er like ille uansett hvor individene er fra.

Demokratiseringsprosess

Moderniseringsprosessen i Europa har kostet blod og tårer. I midtøsten har den så vidt begynt, men de reaksjonære kreftene kjemper imot slik de også har gjort og fortsatt gjør her hjemme. Vi må hjelpe dem så godt vi kan, men militær innblanding er ekstremt farlig. Den gavner først og fremst islamistene, da fremmedfrykt er et av deres sterkeste kort, slik den også er for de høyreekstreme kreftene her hjemme. De to ideologiene har mange likhetstrekk og de er begge tjent med at den andre styrkes.

Demokrati ble ansett som en umulighet i Europa fram til attenhundretallet. På nittenhundretallet var fascismen og nazismen på nippet til å sette en definitiv stopper for utviklingen. Kommunistiske diktaturer gav ekstrem makt til den politiske eliten som undertrykte store deler av verden. Ting tar tid, og for de fleste muslimske land har kampen så vidt begynt.

Nok en gang truer totalitære krefter vår frihet, men det er ikke islamistene vi bør frykte mest i den vestlige verden. Det verst tenkelige scenario er at fascistene nok en gang kommer til makten i Europa. Den ekstreme undertrykkelsen de er i stand til å påføre andre har vi allerede sett, og deres fokus på frykt for og hat mot muslimer kunne fort ført til en total konfrontasjon mellom vesten og den muslimske verden, en krig ingen ville vunnet.

Reelt demokrati

Anarki i sin absolutte form ville sannsynligvis vært problematisk slik absolutte løsninger pleier å være, men nettopp derfor bør anarkistenes kritikk av nasjonaldemokratiet tas på alvor. Stemmerett gir ingen garanti for reelt folkestyre og privat eiendom er nært beslektet med tyveri. Dette betyr ikke nødvendigvis at den private eiendomsretten bør oppheves, men måten den er helliggjort på i dag er absurd. Menneskeliv er i dag mindre verdt enn de rikes eiendom Det er ingen grunn til å akseptere at enkelte lider og dør som følge av andres grådighet.

For at verden skal bli mer demokratisk må de mektigste bli mindre mektige, de rike mindre rike. Demokrati innebærer fordeling av makt. Jo bedre fordelt makten er, jo mer demokratisk vil samfunnet bli. I dag er det de rikeste som har makten, ikke folket. Produktet av arbeidet bør gå til de som gjør jobben, ikke investorer som allerede har for mye. For at staten skal kunne rettferdiggjøres må den holde kapitalens makt nede og ellers blande seg minst mulig i folks private liv. Makt for noen betyr ufrihet for andre.

Løsninger.

De fleste systemer som i dag kalles demokratier er lite demokratiske. Topartisystemer er ett parti unna et diktatur, og de to partiene har en tendens til å være ganske så like. Resultatet blir vanligvis at folk flest ikke gidder å stemme. Systemer hvor makten deles av mange mindre partier er en langt bedre løsning. Folk får partier med reell innflytelse de føler representerer deres egne holdninger, og de mindre partiene er tjent med å si ifra når de ser korrupsjon hos de større. Befolkningen har fler enn to sett med meninger, og alle må representeres. Jo fler små partier man har, jo mer demokratisk blir systemet. Sperregrensen bør derfor fjernes.

Demokrati eksisterer i realiteten ikke, men noen systemer er bedre enn andre. Den skandinaviske modellen er blant de beste verden har hatt, men mye kan bli bedre. Det globale systemet er på den annen side forkastelig. Multinasjonale selskaper har mer makt enn mindre demokratier, og arbeiderne i fattige land arbeider på slavekontrakter for i det hele tatt å overleve. Nyliberalismen er alt annet enn bærekraftig. Økosystemer ødelegges for å holde den rike verdens forbruk på et sykelig nivå, og det frie markedet skaper stadige økonomikriser. Begge deler både lokalt og globalt, og begge deler har en stygg tendens til å medføre seg blodige konflikter.

Materielle forskjeller må bli mindre og minoritetene må bli hørt og respekteres. Rovdriften på verdens ressurser og nytelse på bekostning av andres lidelse må stanses. Demokrati er langt viktigere enn kortsiktig gevinst. Vi i den rike delen av verden må ta mer ansvar for at folk i den tredje verden får opplysning, grunnleggende rettigheter og dermed også demokratisk utvikling. Vi snakker om verdier vi ikke lever etter, og selv hvis vi skal fortsette å bare tenke på oss selv er vi alle tjent med gjøre verden til et bedre sted å leve.

https://tankesverm.wordpress.com/2016/06/22/innvandring/

Jihadismens opprinnelse

Jakten på milliardene

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s